30.01.2024

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia Spółek

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Transsystem S.A. z siedzibą w miejscowości Wola Dalsza, adres:  adres: Wola Dalsza 367, 37-100 Wola Dalsza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000749736, nr NIP: 5272704255 oraz REGON: 146958589, kapitał zakładowy 16 348 840,00 zł, wpłacony w całości („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Material Handling Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001011406, nr NIP: 5252938317 oraz REGON: 524103148, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w dniu 29 stycznia 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:

  1. Plan połączenia,
  2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej,
  3. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2023 r.;
  6. Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2023 r.,

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 61 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed datą walnego zgromadzenia Spółki przejmującej, na którym ma zostać powzięta uchwała o połączeniu.