Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Transsystem Spółka Akcyjna sp. k. z dnia 20 listopada 2017r.

§1. Zakres obowiązywania.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej „OWSiD”) Transsystem Spółka Akcyjna sp. k.,(zwanej dalej „Spółką”) określają zasady i warunki sprzedaży i dostawy Produktów oraz świadczenia usług przez Spółkę i mają zastosowanie do wszystkich umów/zamówień, które realizuje Spółka na rzecz swoich Kontrahentów/Klientów Spółki (zwanymi dalej „Zamawiającymi lub Zamawiającym”), o ile dana umowa bądź zamówienie, zawarta pomiędzy nimi, nie będzie stanowić inaczej, w drodze ogólnego ich wyłączenia lub poprzez odmienną regulację poszczególnych kwestii.
 2. Zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od niniejszych warunków wymagają dla swej ważności pisemnego oświadczenia Spółki.
 3. Warunki niezgodne z niniejszymi warunkami sprzedaży, w tym ewentualne Ogólne Warunki Umów, jakimi posługuje się Zamawiający, są bezskuteczne.
 4. Poniższe warunki obowiązują również wtedy, jeśli różnią się one od ogólnych warunków Zamawiającego a Spółka przystąpiła do realizacji umowy/zamówienia Zamawiającego bez zastrzeżeń z jego strony.
 5. 5. Produkt w rozumieniu niniejszych OWSiD stanowią wszelkie urządzenia lub konstrukcje przemysłowe oraz usługi (m.in. montażowe) wykonywane przez Spółkę, w tym w szczególności odrębne systemy transportu wewnętrznego jako całość (STW) zaprojektowane i wykonane na zamówienie danego Zamawiającego, jak też projekty, techniczne podzespoły i części wykorzystane do budowy i montażu systemów transportu wewnętrznego oferowane do sprzedaży przez Spółkę.
 6. Wszelkie zobowiązania Spółki wobec Zamawiającego powstają wyłącznie na podstawie pisemnej umowy bądź pisemnego oświadczenia Spółki o przyjęciu zamówienia w zakresie określonym w tym oświadczeniu.

§2. Zawarcie umowy.

 1. Pierwsza oferta Spółki, w tym udzielona w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań po jej stronie. Umowa między Spółką a Zamawiającym zostaje zawarta dopiero w drodze złożenia zamówienia przez Zamawiającego i pisemnego oświadczenia o jego przyjęciu przez Spółkę, w zakresie i na warunkach określonych w tym oświadczeniu.
 2. Oferta opiera się na znanych Spółce i obowiązujących w momencie jej składania przepisach powszechnie obowiązujących i standardowych normach technicznych. W przypadku gdy Zamawiający chce wprowadzić w oferowanym Produkcie lub sposobie jego wykonania zmiany, w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych lub używanych materiałów, jeżeli będą one technicznie wykonalne i możliwe do zaakceptowania przez Spółkę, Spółka przedstawi w rozszerzonej ofercie ich skutki, w szczególności pod względem zwiększenia lub zmniejszenia kosztów oraz zmiany terminów dostawy. Umowa obejmująca tak rozszerzoną ofertę (w tym wskazane w niej kwotę wynagrodzenia i terminy) zostaje zawarta jeżeli Zamawiający w ciągu 3 dni nie sprzeciwi się pisemnie jej realizacji.
 3. Wszelkie informacje handlowe, takie jak np. zapytania ofertowe, katalogi, reklamy pochodzące od Spółki, w tym dostępne na jej stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wiążą Spółki.
 4. Spółka zastrzega, że należyte wykonanie umowy z Zamawiającym jest uzależnione od zawarcia przez nią odpowiednich umów z poddostawcami oraz od prawidłowego i terminowego wykonania przez nich dostaw dla Spółki, o czym Zamawiający jest informowany przy zawarciu umowy. Spółka nie odpowiada wobec Zamawiającego za niewykonanie jej zobowiązań, jeśli jest to wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jej poddostawcę. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o niemożności dostarczenia Produktu.
 5. Wszelkie oświadczenia Zamawiającego (oświadczenia o przyjęciu, zamówienia, reklamacje i in.) muszą mieć formę pisemną i będą uważane za skutecznie doręczone wyłącznie po pisemnym (także faksem) potwierdzeniu ich otrzymania przez Spółkę.

§3. Przedmiot dostawy.

 1. Spółka dostarcza Produkt zgodnie z uzgodnieniami pisemnej umowy, o właściwościach ustalonych w ostatecznej wersji projektu przedmiotu dostawy, tj. w stanie odpowiadającym tzw. wersji Design Freeze (zamrożenia projektu – końcowego określenia przedmiotu dostawy). Inne albo dalej idące/dodatkowe, w stosunku do ww. stanu, właściwości Produktu Spółka zobowiązana jest zapewnić tylko wtedy gdy wyraźnie pisemnie potwierdziła przyjęcie ich do wykonania i na zasadach, w tym terminach, wskazanych przez Spółkę.
 2. Spółka zastrzega, że dokumentacja dołączona do Produktu może nie być całkowicie zgodna z Produktem i nie stanowi to nienależytego wykonania umowy. Brak zgodności może zaistnieć w szczególności jeśli na życzenie Zamawiającego dostarczony produkt odbiega od Produktów standardowo dostarczanych przez Spółkę.
 3. Przedstawienie Produktu w dokumentacji nie jest ze strony Spółki zapewnieniem właściwości ani udzieleniem gwarancji. Dane dotyczące właściwości i gwarancje muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i wymagają pisemnego potwierdzenia Spółki. Bez takiego pisemnego potwierdzenia także reklamy czy inne publiczne wypowiedzi Spółki nie powodują powstania po jego stronie żadnych zobowiązań.
 4. Usługi nieujęte w wyraźnym opisie świadczeń w umowie muszą być uzgadniane oddzielnie, w drodze odrębnych pisemnych umów/zamówień. Dla takich świadczeń obowiązują, w razie braku odmiennych uzgodnień, Ogólne Warunki Spółki dla Usług Serwisowych.

§4. Obowiązek współdziałania ze strony Zamawiającego.

 1. Zamawiający jest zobowiązany wyznaczyć i wskazać po swojej stronie osobę do kontaktu ze Spółką oraz udzielać informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 2. W toku negocjacji, zawierania i realizacji umowy Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie informować o okolicznościach występujących po stronie Zamawiającego, które mogą prowadzić do przerwania przygotowań do umowy (np. cięcia budżetowe, zmiana lub wstrzymanie projektów w najbliższym czasie, niedojście do skutku kontraktu, który stanowił przyczynę rozpoczęcia negocjacji lub złożenia zamówienia u Spółki).

§5. Dostawa, termin dostawy i świadczeń.

 1. Jeśli w zamówieniu lub kontrakcie nie określono inaczej, dokumentacja Produktu jest dostarczana Zamawiającemu w języku polskim. Dostawa uważana jest za terminową i wykonaną prawidłowo także w przypadku niedostarczenie dokumentacji wraz z Produktem lub dostarczenie jej w innym, niż uzgodniony, terminie. Zamawiający zachowuje przy tym roszczenie o późniejsze dostarczenie dokumentacji.
 2. Terminy i okresy dostawy muszą być uzgodnione pisemnie. Terminy rozpoczynają swój bieg dopiero od momentu ustalenia stanu Design Freeze. Jeśli procedura Design Freeze nie znajduje zastosowania, odliczanie terminów dostaw rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, pod warunkiem, iż zawiera ona dane wystarczające do wykonania Produktu przez Spółkę, w szczególności pozwalające jednoznacznie określić jego właściwości, a Zamawiający zrealizował swoje obowiązki współpracy koniecznej do rozpoczęcia wykonywania produktu przez Spółkę. W razie późniejszych zmian umowy (np. zmiany po zamrożeniu projektu) dotychczasowy termin dostawy przestaje obowiązywać. Spółka i Zamawiający uzgadniają odpowiedni nowy termin. W braku porozumienia, Spółka wskaże termin w jakim dokona dostawy.
 3. Zachowanie uzgodnionych terminów i okresów dostaw jest warunkowane terminowym wpływem zamówień i żądań dostawy oraz przekazaniem wszystkich dokumentów i informacji, jakie winien dostarczyć Zamawiający.
 4. Jeśli Spółka oczekuje na informacje lub współdziałanie ze strony Zamawiającego, lub też opóźnienia w realizacji umowy wynikają z innych niezależnych od Spółki przyczyn, terminy i okresy dostawy zostają wydłużone o czas trwania tych przeszkód oraz o odpowiedni czas rozruchu po ich zakończeniu. Spółka zobowiązana jest poinformować o tych przeszkodach osobę do kontaktu, wyznaczoną przez Zmawiającego.
 5. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy opuści zakład Spółki albo jeśli Spółka zgłosi gotowość przedmiotu dostawy do wysyłki do dnia upływu tego terminu.
 6. Dostawy cząstkowe są dopuszczalne, o ile są możliwe do przyjęcia dla Zamawiającego.
 7. Jeśli wysyłka lub odbiór Produktu zostanie częściowo lub całkowicie opóźniona na polecenie Zamawiającego lub też z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany zwrócić Spółce wszystkie koszty powstałe w wyniku opóźnienia, w szczególności koszty magazynowania, poczynając od jednego tygodnia po zgłoszeniu gotowości do wysyłki Zamawiającemu lub upoważnionemu spedytorowi, przy czym zwrot ten nie może być mniejszy niż kwota równa wysokości 0,5% wartości księgowej towaru gotowego do transportu za każdy miesiąc, o ile Zamawiający nie udowodni mniejszej szkody. Obowiązek zwrotu kosztów obciąża Zamawiającego także w przypadku, gdy Zamawiający albo wyznaczony przez niego spedytor odmówią zgody na przesłanie towaru w inny, możliwy do przyjęcia sposób, niż sposób uzgodniony.
 8. Niezależnie od prawa do zwrotu kosztów, opisanego w pkt 7, Spółka jest upoważniona, po określeniu odpowiedniego dodatkowego terminu odbioru i po jego bezskutecznym upływie, do innego rozporządzenia przedmiotem dostawy i dostarczenia go Zamawiającemu w odpowiednio wydłużonym terminie.
 9. Świadczenie Spółki jest uważane za opóźnione dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego stosownego pisemnego monitu. Wszystkie monity oraz oświadczenia o wyznaczeniu terminów wykonania umowy pochodzące od Zamawiającego wymagają do swojej ważności formy pisemnej. Ustalane terminy dodatkowe muszą wynosić co najmniej dwanaście dni roboczych.
 10. Jeśli Spółka jest odpowiedzialna za niedotrzymanie wiążąco uzgodnionych okresów i terminów, odszkodowanie za zwłokę jest ograniczone do 0,5% wartości księgowej opóźnionych dostaw (opóźnionej części dostawy) i świadczeń za pełny tydzień opóźnienia, jednak w sumie nie więcej niż maksymalnie do 5% tej wartości, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej Zamawiającemu umyślnie. W przypadku umyślnego działania przez Spółkę, odszkodowanie za zwłokę jest ograniczone do szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego.
 11. W przypadku niedotrzymania przez Spółkę wiążących terminów dostaw, Zamawiający może odstąpić od umowy i/lub żądać odszkodowania jedynie pod warunkiem, że najpierw wyznaczy Spółce dodatkowy, odpowiedni czas na dostawę z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.
 12. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia dostaw z powodu nieistotnych braków przedmiotu dostawy, jak również odmówić przyjęcia części dostawy.
 13. Jeśli niedotrzymanie terminów dostaw spowodowane jest siłą wyższą i innymi zakłóceniami, na które Spółka nie ma wpływu, jak np. wojna, ataki terrorystyczne, ograniczenia importowe i eksportowe, strajki, itp. uzgodnione terminy dostaw zostają wydłużone odpowiednio o czas trwania siły wyższej. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie poddostawcy.

§6. Przejście ryzyka, odbiór.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie odbioru towaru lub dostarczenia ich do wysyłki przez Spółkę. Na pisemne życzenie i koszt Zamawiającego, Spółka ubezpiecza przedmiot dostawy od normalnych zagrożeń transportowych.
 2. Jeśli dostawa opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający opóźnia się z odbiorem, ryzyko utraty i uszkodzenia rzeczy przechodzi na Zamawiającego z dniem, w którym zgodnie z umową miał nastąpić odbiór rzeczy.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru przedmiotu dostawy od momentu doręczenia osobie do kontaktów zawiadomienia o gotowości do odbioru.

§7. Cena, płatności.

 1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi i rozumiane są jako EXW Spółka, włącznie z obowiązującym podatkiem VAT, bez opakowania i ubezpieczenia, chyba że w umowie określono to inaczej.
 2. Jeśli Spółka przyjmuje do wykonania także montaż, cena stała nie zawiera kosztów dodatkowych, takich jak np. koszty wysyłki, transportu i podróży, oraz innych.
 3. Faktura jest wystawiana dla każdej poszczególnej dostawy czy świadczenia. Spółka nie udziela skonta uzależnionego od formy płatności.
 4. O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, Zamawiający uiszcza płatność w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku (faktury) i nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń wierzytelności Spółki z tytułu ceny/wynagrodzenia ze swoimi wierzytelnościami wobec Spółki.
 5. Spółka może uzależnić dostawę od jednoczesnej płatności ze strony Zamawiającego, tj. świadczenia „z ręki do ręki” (np. przez płatność za pobraniem lub przez bankowy zapis obciążający) lub od płatności z góry, w szczególności jeśli stron nie łączyły dotąd żadne kontakty gospodarcze albo jeśli dostawa ma odbyć się za granicą lub też istnieją okoliczności uzasadniające wątpliwości, co do terminowej zapłaty ze strony Zamawiającego.
 6. W razie przekroczenia terminu płatności Spółka jest upoważniona do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 5% powyżej ustawowej stopy odsetek za opóźnienie w zapłacie.
 7. Prawo do wstrzymania płatności lub rozliczania roszczeniami wzajemnymi przysługuje Zamawiającemu jedynie w sytuacji, gdy jego roszczenia zostały uznane przez Spółkę albo zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do cesji swoich wierzytelności wynikających z umów zawartych ze Spółką na osoby trzecie. Spółce przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności przysługujących jej względem Zamawiającego niezależnie od postanowień przeciwnych (wyłączających lub ograniczających taką możliwość) wynikających z ogólnych warunków zamówień/ zakupów/umów stosowanych przez Zamawiającego.

§8. Obowiązek sprawdzenia dostawy i wymogi dla reklamacji.

 1. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie sprawdzić przedmiot dostawy lub świadczenia Spółki, w tym także dokumentację (np. instrukcje obsługi i montażu) i potwierdzić ich odbiór w pokwitowaniu lub protokole zdawczo – odbiorczym oraz zgłosić pisemnie wszelkie uwagi, co do ich jakości, wskazując ewentualne wady lub braki, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wynikających z ich ewentualnej niezgodności z umową.
 2. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamacje z dokładnym opisem niezgodności z umową, w formie pisemnej w terminie 3 dni od wykrycia wady, oraz niezwłocznie przedłożyć Spółce reklamowane elementy. Do zgłaszania reklamacji upoważniona jest tylko osoba do kontaktów lub bezpośrednio sam Zamawiający, zgodnie z obowiązującym u niego sposobem reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.
 3. Informacje i zgłoszenia ustne dokonane przez Zamawiającego uważane są za skuteczne tylko w sytuacji, gdy Spółka doręczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie ich otrzymania.
 4. Reklamacja zgłoszone po terminie wskazanym w pkt 2 uważane są za spóźnione i nieskuteczne. Za nieskuteczne uważa się także reklamacje niezawierające dokładnego opisu wady oraz takie co do których Zamawiający nie zrealizował obowiązku dostarczenia reklamowanych elementów do Spółki.

§9. Braki i poprawa.

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, Spółka udziela na przedmiot dostawy gwarancji zgodności jego właściwości z umową, zgodnie z warunkami wskazanymi w polskim Kodeksie cywilnym, chyba że z zapisów niniejszych OWSiD wynikają warunki odmienne.
 2. Termin gwarancji udzielonej zgodnie z pkt 1 wynosi 12 miesięcy. Ten sam termin ogranicza uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi, do której stosuje się odpowiednio pkt 3 poniżej.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się w chwili dostawy, chyba że w umowie określono inaczej. W przypadku opóźnienia dostawy w stosunku do terminu umownego, wynikającego z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, gwarancja rozpoczyna bieg w umownym terminie dostawy.
 4. Roszczenia z tytułu wad fizycznych Produktu nie przysługują Zamawiającemu w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionych właściwości albo tylko nieznacznego wpływu na przydatność do użytku.
 5. Spółka może podjąć współpracę z Zamawiającym w działaniach zmierzających do wykrycia braków lub przyczyn wad Produktu, w szczególności w przeprowadzaniu stosownych badań technicznych. W przypadku gdy Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady, Zamawiającego obciążają koszty działań reklamacyjnych, w szczególności jest on zobowiązany jest zapłacić Spółce za podjęte działania.
 6. Jeśli Zamawiający lub osoba trzecia podejmie nieprawidłowo prace naprawcze lub zmiany w Produkcie, bez uprzedniej zgody Spółki, odpowiedzialność Spółki z tytułu gwarancji i rękojmi wygasa.
 7. Spółka jest upoważniona do usunięcia wad Produktu według swojego wyboru, w pierwszej kolejności w postaci naprawy lub wymiany. Jeśli naprawa lub wymiana wiąże się z nieproporcjonalnie dużymi kosztami, Spółka może odmówić napraw lub wymiany. W takim przypadku Zamawiający może żądać zmniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero w przypadku, gdy Spółka nie dokona naprawy Produktu lub zamiany na wolny od wad lub nie obniży ceny i tylko wtedy, gdy Produkt ma wadę istotną. Zamawiający może odstąpić od umowy dopiero po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Spółce odpowiedniego, dodatkowego terminu do naprawy lub wymiany Produktu, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy.
 8. Zwiększone koszty spowodowane przeniesieniem przedmiotu dostawy do innego miejsca, niż pierwotne miejsce dostawy, są pokrywane przez Zamawiającego, chyba że Spółka w chwili potwierdzenia zamówienia wiedziała, że zmiana miejsca dostawy odpowiada użytkowaniu przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu gwarancji nie ulega przerwaniu lub zawieszeniu w związku z dokonywaniem naprawy lub wymiany rzeczy wadliwych. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub zmniejszenia ceny zakupu pozostaje w mocy, jeśli Spółka nie zdoła usunąć wad rzeczy pomimo prób jej naprawy lub wymiany w odpowiednim dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 10. W sprawach roszczeń odszkodowawczych i zwrotu niepotrzebnych nakładów obowiązuje § 11.
 11. W przypadku wad prawnych Produktu, niewynikających z naruszenia praw ochronnych osób trzecich, obowiązują odpowiednio postanowienia niniejszego § 9.

§10. Zastrzeżenie własności.

 1. Spółka zachowuje prawo własności Produktu aż do całkowitego wykonania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z tytułu umowy zawartej ze Spółką, a w szczególności do momentu uiszczenia ceny sprzedaży / wynagrodzenia przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający jest upoważniony do obróbki dostarczonych Produktów lub ich łączenia w ramach prawidłowych działań gospodarczych. W związku z § 10 pkt 1 Spółce przysługuje prawo współwłasności produktów / przedmiotów powstałych przez obróbkę lub połączenie. Zamawiający jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowania przedmiotów będących przedmiotem współwłasności Spółki, co stanowi umownie określony obowiązek dodatkowy. Wielkość udziału Spółki w powstałej współwłasności określa się wg stosunku wartości jej Produktu i wartości przedmiotu powstałego przez obróbkę lub połączenie w momencie tej obróbki lub połączenia.
 3. Zamawiający jest upoważniony do dalszego zbytu Produktu lub przedmiotu stanowiącego współwłasność Spółki w ramach wymiany handlowej, wyłącznie z jednoczesnym poinformowaniem nabywcy o dokonanej cesji, o której mowa poniżej w § 10 pkt 4 oraz z zastrzeżeniem prawa własności zbywanych przedmiotów, z zastosowaniem umowy zawartej w formie z datą pewną, albo za równoczesną zapłatą od nabywcy.
 4. Zamawiający dokonuje na rzecz Spółki cesji wszelkich (przyszłych oraz istniejących w dniu potwierdzenia zamówienia przez Spółkę) wierzytelności w pełnej wysokości wraz z prawami dodatkowymi, przysługujących mu z tytułu dalszego zbycia Produktu, niezależnie od tego, czy przedmiot ten został dalej przetworzony, jak również z tytułu dalszego zbycia przedmiotu pozostającego współwłasnością Spółki. Objęte cesją wierzytelności stanowią zabezpieczenie roszczeń Spółki w stosunku do Zamawiającego związanych z umową. Jeżeli Zamawiający nie spełnił swoich zobowiązań wobec Spółki, w tym w szczególności nie dokonał terminowej zapłaty za Produkt, Spółka uprawniona jest do zaspokojenia się z wierzytelności objętej cesją i żądania zapłaty na swoją rzecz bezpośrednio od jej dłużnika, składając mu oświadczenie o niewykonaniu przez Zamawiającego jego zobowiązań wobec Spółki. Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie dłużnika wierzytelności o terminach, w jakich zobowiązany jest spełnić swoje świadczenia wobec Spółki.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Spółki, komu zbył Produkt lub współwłasności Spółki i jakie wierzytelności przysługują mu z tytułu odsprzedaży, jak również do doręczenia Spółce na swój koszt urzędowo uwierzytelnionych dokumentów dotyczących wierzytelności objętej cesją, w tym w szczególności umowy z dłużnikiem wierzytelności oraz złożenia pisemnych oświadczeń potwierdzających dokonaną, na mocy § 10 pkt 4, cesję konkretnej wierzytelności.
 6. Zamawiający nie jest upoważniony do innego dysponowania Produktem lub przedmiotami współwłasności Spółki albo do innego rozporządzania wierzytelnościami cesjonowanymi na Spółkę. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o dokonanych zastawach albo innych prawach osób trzecich, w tym dokonanych zajęciach w postępowaniu egzekucyjnych, w stosunku do Produktu lub przedmiotów współwłasności Spółki lub też wierzytelności objętych cesją. Zamawiający, według wyboru Spółki, ponosi wszelkie koszty niezbędne do zniesienia praw osób trzecich i ponownego nabycia własności Produktu lub przedmiotu współwłasności lub do pokrycia Spółce szkody powstałej w związku z utratą własności Produktu lub przedmiotu współwłasności. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty stosownego odszkodowania w przypadku gdy ponowne nabycie nie będzie możliwe.
 7. W przypadku opóźnienia w płatnościach lub innego naruszenia przez Zamawiającego istotnych obowiązków umownych, Spółka jest uprawniona do żądania wydania jej Produktu oraz przedmiotu współwłasności, za odpowiednim rozliczeniem udziału Zamawiającego.
 8. Złożenie wniosku o ogłoszenie postępowania upadłościowego u Zamawiającego upoważnia Spółkę do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu Produktu lub jego dostarczonej części. Jeśli wartość zabezpieczeń zastrzeżonych na rzecz Spółki przekracza jego wierzytelności o więcej niż 10%, na żądanie Zamawiającego pozostałe zabezpieczenia zostają zwolnione, wg wyboru Spółki.

§11. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki wobec Zamawiającego związana z daną umową / zamówieniem ograniczona jest do 5% łącznej wartości wynagrodzenia netto Spółki z tytułu tego zamówienia dla każdej szkody, a w sumie do maksymalnie 20 % łącznej wartości wynagrodzenia netto Spółki z tytułu tego zamówienia. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wywołanych umyślnym działaniem Spółki. O ile w innym miejscu wyraźnie nie podano inaczej, niezależnie od podstawy prawnej, odpowiedzialność Spółki nie obejmuje kosztów następczych szkody, w szczególności utraconego zysku i kosztów przestoju.
 2. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania w ramach regresu.

§12. Prawa.

 1. Przedmioty umowy, dokumenty, oferty, dokumentacje itp. są własnością intelektualną Spółki i nie mogą być powielane i/lub udostępniane osobom trzecim. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku albo zostanie zakończona, Zamawiający zobowiązany jest je zwrócić Spółce albo zniszczyć i złożyć Spółce pisemne oświadczenie potwierdzające ten fakt.
 2. Wszelkie prawa do Produktu, w szczególności dotyczące go prawa autorskie z wszelkimi uprawnieniami do wszystkich przedmiotów, dokumentów i informacji przekazanych w ramach wdrożenia i realizacji umowy, przysługują w relacji do Zamawiającego wyłącznie Spółce, także jeśli powstały one w wyniku wytycznych lub we współpracy z Zamawiającym. Obowiązuje to także wyraźnie w stosunku do mogących być chronionymi wynalazków, dokonanych u Spółki w ramach powiązań prawnych. Prawa autorskie rozciągają się także na dostarczaną dokumentację produktu.

§13. Prawa osób trzecich.

 1. Spółka gwarantuje, że w odniesieniu do Produktu nie istnieją żadne prawa osób trzecich.
 2. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciw Zamawiającemu uzasadnione roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych lub autorskich w rozumieniu § 12 (w dalszej części zwane „prawa ochronne”) przez dostarczone i zgodnie z umową wykorzystywane Produkty, Spółka odpowiada przed Zamawiającym w następujący sposób:
 3. a) Spółka na własny koszt –wg swojego wyboru –albo uzyska prawo do użytkowania dla Produktu, dokona zmian w Produkcie, tak że prawa ochronne nie będą naruszane, albo wymieni Produkt. Jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach możliwych do przyjęcia przez Spółkę, odbierze on Produkt od Zamawiającego za zwrotem ceny zakupu.
 4. b) Obowiązki Spółki wskazane w pkt a powstają tylko wtedy, gdy Zamawiający niezwłocznie, pisemnie porozumie się ze Spółką w sprawie roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, nie uzna tego naruszenia i pozostawi zastrzeżone dla Spółki wszystkie środki obrony i rokowania pojednawcze. Jeśli Zamawiający wstrzyma użytkowanie Produktu ze względu na zmniejszenie szkód czy innych ważnych powodów, musi wskazać osobie trzeciej na to, że wstrzymanie użytkowania nie oznacza uznania naruszenia praw ochronnych. W przypadku, gdy za naruszenie praw ochronnych odpowiedzialny jest Zamawiający, jego roszczenia wobec Spółki są wykluczone.
 5. Roszczenia Zamawiającego są ponadto wykluczone, jeśli naruszenie praw ochronnych spowodowane jest dostosowaniem Produktu do specjalnych wytycznych Zamawiającego, użyciem produktu / materiału nieprzewidzianego przez Spółkę albo przez to, że produkt został zmieniony przez Zamawiającego albo stosowany razem z produktami niedostarczonymi przez Spółkę lub niepochodzącymi od niej.
 6. Poza roszczeniami wymienionymi w niniejszym § 13, z tytułu naruszenia praw ochronnych, Zamawiającemu nie przysługują wobec Spółki żadne dalej idące roszczenia.
 7. Strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego informowania się nawzajem o rozpoznanym ryzyku naruszeń i rzekomych przypadkach naruszenia praw ochronnych oraz do umożliwienia sobie wspólnego przeciwdziałania odpowiednim roszczeniom.

§14. Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (o ile dotyczy).

 1. Zamawiający urządzenia elektryczne i elektroniczne do celów zarobkowych, mający swoją siedzibę w Polsce, przejmuje zobowiązanie do sfinansowania zbiórki i utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych w rozumieniu rozporządzenia o utylizacji urządzeń elektrycznych (w aktualnie obowiązującym wydaniu) na wypadek, gdyby sam był użytkownikiem tego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego. Jeśli Zamawiający nie jest użytkownikiem końcowym, musi to zobowiązanie do finansowania przenieść w drodze porozumienia całkowicie na swojego odbiorcę i udokumentować to Spółce.
 2. Zamawiający mający swoją siedzibę w Polsce musi zadbać o to, aby udostępnić Spółce wszelkie informacje konieczne do wypełnienia zobowiązań Spółki jako producenta / importera, w szczególności wg § 11 i § 24 rozporządzenia o utylizacji urządzeń elektrycznych i ustawy o gospodarce odpadami.
 3. Zamawiający mający swoją siedzibę w Polsce odpowiada przed Spółką za wszystkie szkody i inne finansowe obciążenia, które wystąpiły po stronie Spółki z winy Zamawiającego z powodu braku albo wadliwego wypełnienia zobowiązania do finansowania oraz innych zobowiązań wg § 14. Ciężar dowodu wypełnienia tego zobowiązania spoczywa na Zamawiającym.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Spółka i Zamawiający przy dochodzeniu swoich praw będą zgodnie poszukiwać rozwiązań polubownych, przy tym będą uwzględniać każdorazową sytuację drugiej strony umowy.
 2. Jeśli pewne postanowienie niniejszych OWSiD, umów lub zwartych przez Strony porozumień miałoby być lub stać się nieskuteczne, ogólna ważność tych warunków pozostaje nienaruszona. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznego postanowienia inną regulacją, możliwie najbardziej odpowiadającą postanowieniu nieskutecznemu.
 3. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania wszystkich spraw spornych wynikających z i pozostających w związku z zawartą przez Strony umową jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. Obowiązuje to również, jeśli Zamawiający po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę za granicę.
 4. Stosunki między Stronami reguluje wyłącznie prawo polskie, w szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem praw kolizyjnych i porozumienia Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowym obrocie handlowym (CISG).

Pliki do pobrania >>

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY